Something Else
A Check List for Producers, Broadcasters, and Advertisers

Lista ta' Kontroll għal Produtturi, Xandara u Reklamaturi

Click here for S.L. 350.15 - Requirements as to Standards and Practice applicable to Participation in Media Programmes of Vulnerable Persons

Principle: Both radio and television programme producers must avoid any form of exploitation for commercial purposes. Vulnerability should always be safeguarded.

Who are those requiring adequate protection?

 • ALL children under 18 years;
 • Not all the elderly BUT those with problems;
 • Victims of any abuse, mostly sexual or emotional;
 • Those who are physically or mentally disabled - though NOT ALL;
 • Prison inmates;
 • Refugees;
 • Victims of usury; drugs; or alcohol.

And for some time ONLY:

 • Those mourning the loss of a loved one;
 • Those who have lost their job or are facing difficulties in their career;
 • Couples experiencing serious relationship difficulties;
 • People with grave financial problems;
 • Those who have to face either their own sickness or that of loved ones;
 • All those who, for whatever reason, are weighed down and distressed as they would be going through a tough period of uncertainty.

Free and informed consent:

The Producer:

 • Must not in any way coerce these people to participate.
 • No financial compensation should ever be promised to the participant, and parents or guardians so that whoever is involved is allowed to participate.
 • Is duty bound to check with independent sources the veracity and correctness of the vulnerable person's stories.
 • Whenever children are involved and where the participant/s suffers greatly, a qualified person, independent of the team organizing the program (social worker, counselor, psychologist, psychotherapist or psychiatrist) should meet and clearly explain to them the implications of their participation in that programme. And if the participant needs psychological help the producer shall require written comments from the therapist about the case.
 • The therapist should be involved whenever the participant is awarded money or a great gift for participating. The broadcaster shall ensure that the participant does not sacrifice his/her wishes and right to privacy because of this.
 • Are expected always to abide by the advice of the therapist even if the latter states that it would be better if these vulnerable persons, especially in the case of minors, do not participate in the programme.
 • In case of the participation of children suffering from some kind of problem Aġenzija Appoġġ or any other agency authorized by the Broadcasting Authority should always be contacted and a written report should be drawn up and given to the broadcasting station concerned.

The Participant:

 • Must be well informed of how his situation will be depicted.
 • Must be well aware if the possible consequences and how these might effect his life after exposure to thousands of people. This should be explained to him by a therapist at a separate hearing before the program is broadcast.
 • Must very well understand that owing to the participation in the programme he/she would be forfeiting the right to privacy and that afterwards he/she would not be able to complain about a breach of privacy.
 • Upon insistence by the participant to take part even against the statement of the therapist, a written statement must be made. This statement as well as that of the therapist's must be made before the program is aired and sent to the programme Manager.

-----

Agħfas hawn għal L.S. 350.15 - Ħtiġiet Dwar Standards u Prattika Dwar Is-Sehem ta’ Nies Bla Ħarsien Xieraq Fil- Mezzi Tax-Xandir

Prinċipju: Min itella’ l-programmi, kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni, għandu jaħrab kull xorta ta’ sfruttament ta’ dak li jkun għal finijiet kummerċjali. Kull forma ta’ ħarsien xieraq għandha tintuża.

Min huma dawk li jinħtieġu ħarsien xieraq?

 • Tfal ta’ taħt it-18-il sena
 • Mhux l-anzjani kollha IMMA dawk bi problemi;
 • Vittmi ta’ xi abbużi, l-aktar sesswali jew emozzjonali;
 • Dawk li għandhom diżabilità fiżika jew mentali - għalkemm MHUX KOLLHA;
 • Ħabsin;
 • Refuġjati;
 • Vittmi tal-użura; Vittmi tad-droga; Vittmi tal-alkoħol.

U għal ċertu żmien BISS:

 • Dawk f’luttu tal-għeżież tagħhom;
 • Dawk li tilfu x-xogħol jew b’xi diffikultajiet fil-karriera;
 • Koppji b’diffikultajiet kbar fir-relazzjoni bejniethom;
 • Dawk b’diffikultajiet finanzjarji kbar;
 • Uħud minn dawk li qed iħabbtu wiċċhom ma’ mard, kemm huma stess kif ukoll/jew l-għeżież tagħhom;
 • Dawk li għal xi raġuni jew oħra jħossuhom mgħaffġa u mkissra f’ħajjithom għax għaddejjin minn żmien ħażin ta’ inċertezza.

Biex jingħata l-kunsens ħieles:

Il-Produttur:

 • Bl-ebda mod m’għandu jsir sfurzar fuq il-parteċipant.
 • M’għandu jitwiegħed ebda xorta ta’ kumpens jew benefiċċju finanzjarju lill-parteċipant, lill- ġenituri u jew lit-tuturi biex dak li jkun involut jitħalla jieħu sehem.
 • Għandu jiċċekkja ma’ sorsi indipendenti l-verità u l-eżatezza tal-istorja tal-persuna vulnerabbli.
 • F’kull involviment tat-tfal kif ukoll meta jkun hemm ħafna tbatija tal-parteċipant għandu jkun hemm persuna kwalifikata u indipendenti mit-tim li qed itella’ l-programm (ħaddiemsoċjali, konsulent, psikologu, psikoterapewta jew psikjarta) biex tkellem u tispjegalhom b’mod ċar l-implikazzjonijiet ta’ sehemhom.  U f’każ li l-parteċipant jenħtieġ għajnuna psikoloġikal-produttur għandu jirrikjedi kummenti bil-miktub mit-terapista dwar il-każ.
 • It-terapista għandha tkun involuta kull meta l-parteċipant ikun ser jingħata xi flus jew xi rigal kbir talli jieħu sehem. Ix-xandar għandu jiżgura li l-parteċipant ma jissagrifikax ix-xewqa ud-dritt tal-privatezza tiegħu/tagħha minħabba dan.
 • Għandhom dejjem joqogħdu fuq il-parir tat-terapista anke jekk dan jistqarr li jkun aħjar jekk ma jipparteċipawx speċjalment f’każi tal-parteċipazzjoni ta’ minuri.
 • F’każ ta’ parteċipazzjoni ta’ minuri li jbatu minn xi tip ta’ problema għandha dejjem tiġi kkuntattjata l-Aġenzija Appoġġ jew kull aġenzija speċjalizzata oħra awtorizzata mill-Awtorità tax-Xandir u jitħejja rapport bil-miktub biex jingħata lill-istazzjon konċernat.

Il-Parteċipant:

 • Irid ikun infurmat sew il-mod ta’ kif ser tiġi trattata il-qagħda tiegħu.
 • Ikun jaf sewwa fiex dieħel u x’effett jista’ jkollu fuq ħajtu l-fatt li jkun instama’ u/jew intwera lill-eluf ta’ nies. Dan għandu jiġi spjegat lilu minn persuna kwalifikata li trid issir f’seduta separata qabel ma jixxandar il-programm.
 • Irid jifhem sew li bil-parteċipazzjoni tiegħu f’dak il-programm ikun qiegħed iwarrab il-jedd li għandu għall-privatezza u li wara ma jkunx jista’ jressaq każ ta’ ksur tal-istess privatezza.
 • Meta ssir insistenza mill-parteċipant li għandu jieħu sehem anke kontra l-istqarrija tat- terapista, trid issir dikjarazzjoni bil-miktub dwar dan. Din id-dikjarazzjoni kif ukoll dik tat- terapista jridu jsiru qabel ma jixxandar il-programm u jintbagħtu lill-Maniġer tal-programm.

-----

Click here for S.L. 350.27 - Requirements as to Standards and Practice applicable to the Price of Telephone Calls and SMS's in the Broadcasting Media

Principle: The cost of a Telephone Call and SMS should ALWAYS be broadcast - on radio as well as television.

Rules:

 • If the price is higher than the normal published tariff, the broadcaster shall inform the public of the price of that phone call or SMS..
 • If any part of the payment will be donated to any cause from which no gains will be made, that part must also be specified.
 • In the case of television programs such information may be displayed within a caption complying with Requirements as to Standards and Practice applicable to Crawls and Captions in Television Programmes - L.S. 350.20.

 

-----

Agħfas hawn għal L.S. 350.27 - Ħtiġiet Dwar Standards u Prattika Dwar Il-Prezz ta’ Telefonati u Sms’s Fil-Mezzi Tax- Xandir

Prinċipju: Il-Prezz tat-Telefonata u ta’ SMS għandu DEJJEM jixxandar - kemm fuq ir-Radju kif ukoll it-televiżjoni.

Regoli:

 • Jekk il-prezz ikun ogħla mit-tariffa normali pubblikata, ix-xandar għandu jinforma lill-pubbliku kemm huwa l-prezz ta’ dik it-telefonata jew SMS.
 • Jekk xi parti mill-ħlas ser tingħata għal xi kawża li minnha mhux ser isir qligħ dik il-parti trid tkun ukoll speċifikata.
 • Fil-każ ta’ programmi televiżivi din l-informazzjoni tista’ tintwera f’caption li tikkonforma mal-Ħtiġiet dwar Standards u Prattika dwar Sottotitli u Titli Oħrajn fil-Programmi Televiżivi - L.S. 350.20.

-----

Click here for S.L. 350.22 - Requirementa as to Standards and Practice applicable to the Conduct of Competitions and the Award of Prizes.

Principle: Competitions should be conducted fairly well and in accordance with known rules. Participants must know the rules of the competition and the nature of prizes to be awarded. The broadcaster is directly responsible for the competition as well as awards to the winners.

Types of competitions:

 • Televoting
 • Phone-ins
 • Programme Participation as member of the studio audience
 • By writing (including e-mail or fax).

Cost of telephone call and SMS: When the price is higher than the normal published tariff the price shall always be broadcast. If part of the cost of the call/sms is being donated to a cause from which no gains will be made, this part must also be specified.

Competition prizes:  Prizes should be given up to one month of the announcement of the winner of the competition. The winner has to be announced in the first program after the competition closes OR during the last program if the competition closes at the end of the series.

If the competition refers to a product or service:

 • On Television: This should be regarded as advertising and the words "Promotional Message" should appear on the screen.
 • On Radio: The broadcaster shall announce the competition with the words:"Issa ngħaddu għall- kompetizzjoni li hi parti minn messaġġ promozzjonali"

In case the prize involves payment of Tax: It has to be specified that taxes due have to be paid.

References to the Prize: A short factual and/or visual reference no longer than 7 seconds may be made but no promotional description of the prize should be made.

Award of vouchers as prizes:  The winner is entitled to the full value of that voucher without the need of incurring any extra expense to be able to use it, and if the voucher has to be exchanged to goods or services these shall be equivalent to the total value of the voucher.

Competition Rules: These must not be long and complicated and should include:

 • Closing date/s - except where there are instant prize-winners during the programme itself;
 • Terms, conditions and restrictions on eligibility;
 • Clear and adequate description of the prize;
 • How and when the winners will be informed.

Eligibility: The following are prohibited from participation in any competition:

 • Persons employed by all broadcasters and advertising agents;
 • Employees of the competition's sponsors;
 • Those who are directly involved in the production or presentation of the programme in which the competition is carried;
 • Those who are closely related to employees who work in broadcasting.
-----

Agħfas hawn għal L.S. 350.22 - Ħtiġiet Dwar Stadards u Prattika Dwar It-Tmexxija Ta' Kompetizzjonijiet u L-Għoti Ta' Premijiet Fil-Mezzi Tax-Xandir

Prinċipju: Kompetizzjonijiet għandhom jitmexxew bil-ħaqq u skont ir-regoli magħrufa. Il-parteċipanti jridu jkunu jafu sewwa r-regoli tal-kompetizzjoni kif ukoll ix-xorta ta’ premijiet li ser jingħataw. Ix-Xandar hu direttament responsabbli għall-kompetizzjoni kif ukoll għall-għoti tal-premijiet lir-rebbieħa.

Tipi ta’ kompetizzjonijiet:

 • 'Televiting";
 • Telefonati;
 • Parteċipazzjoni fil-programm;
 • Bil-kitba, e-mail, fax eċċ.

Prezz tat-telefonata u ta’ SMS: Meta l-prezz ikun ogħla mit-tariffa normali pubblikata dan għandu dejjem jixxandar. Jekk xi parti mill-ħlas tat-telefonata/sms sejra lejn xi kawża li minnha mhux ser isir qligħ din il-parti trid tkun ukoll speċifikata.

Premju tal-kompetizzjoni:  Dan għandu jingħata sa xahar mit-tħabbir tar-rebbieħ/a tal-kompetizzjoni. Ir-rebbieħ/a trid j/titħabbar fl-ewwel programm ta’ wara li tkun għalqet il-kompetizzjoni JEW waqt l-aħħar programm jekk il-kompetizzjoni tagħlaq fl-aħħar tas-sensiela.

Jekk fil-kompetizzjoni hemm referenza għal xi prodott jew servizz:

 • Fuq it-Televiżjoni: Din għandha titqies bħala reklamar u l-kliem “Messaġġ Promozzjonali” għandu jidher fuq l-iskrin.
 • Fuq ir-Radju: Ix-xandar għandu jħabbar il-kompetizzjoni bil-kliem: “Issa ngħaddu għall- kompetizzjoni li hi parti minn messaġġ promozzjonali”.

F’kull każ li l-premju jinvolvi ħlas ta’Taxxa: Għandu jiġi ndikat li jridu jitħallsu t-taxxi dovuti.

Referenzi dwar il-Premju: Tista’ ssir referenza qasira fattwali u/jew viżiva ta’ mhux aktar minn 7 sekondi imma m’għandhomx jingħataw deskrizzjonijiet li jirreklamaw il-premju.

Vawċer bi Premju:  Ir-rebbieħ huwa ntitolat għall-valur sħiħ bla ebda ħtieġa li jkollu jħallas fluz żejda biex jagħmel użu minnha u jekk il-vawċer jinbidel fi prodotti u/jew servizzi dawn iridu jkunu jiswew daqs il-valur totali tal-vawċer.

Regoli tal-Kompetizzjoni: M’għandhomx ikunu twal u komplikati u għandhom jinkludu:

 • Data/i meta tagħlaq - ħlief għal dawk fejn ir-rebbieħa jitħabbru waqt il-programm stess;
 • Termini, kundizzjonijiet u restrizzjonijiet dwar l-eġibilità;
 • Deskrizzjoni adegwata u ċara tal-premijiet;
 • Kif u meta r-rebbieħa għandhom ikunu nfurmati.

Eliġibiltà: Dawn li ġejjin ma għandhomx jitħallew jieħdu sehem f’xi kompetizzjoni:

 • Impjegati tax-xandir, u ta’ aġenziji tar-reklamar;
 • Impjegati ta’ sponsors tal-kompetizzjoni;
 • Dawk involuti direttament fil-produzzjoni jew preżentazzjoni tal-programm li fih tixxandar il- kompetizzjoni;
 • Dawk li huma qraba tax-xandara jew persuni li jaħdmu fix-xandir.
-----

Click here for S.L. 350.24 - Requirements as to Advertisements, Methods of Advertising and Directions applicable to Alcoholic Drink Advertising, Sponsorship and Teleshopping

Principle: Responsibility and consideration in advertising, teleshopping of alcoholic beverages and incidental portrayal of alcohol consumption.

Between 6:00am and 9:00pm:

 • Advertising and teleshopping of alcoholic drink is prohibited;
 • The name of alcoholic beverages cannot be used as the name of the sponsor in sponsored programs;
 • You cannot use the name of an alcoholic product in a sponsored activity on the media.

Between 9:00pm and 6:00am:

 • Restrictions for the protection of young people under 18 years old;
 • Advertising and teleshopping for alcoholic beverages is unacceptable.

These requirements on Advertisements, Methods of Advertising and Directions do not apply to any advertisement or promotional campaigns undertaken to persuade the public to cease excessive and/or immoderate drinking.rat.

-----

Agħfas hawn għal L.S. 350.24 - Ħtiġiet Dwar Ir-Reklami, Metodi ta' Reklamar u Direttivi Dwar Reklamar, Sponsorship U Teleshopping ta’ Xorb Alkoħoliku

Prinċipju: Responsabbilità u kunsiderazzjoni għar-reklamar, teleshopping ta’ xorb alkoħoliku u fil-wiri b’mod inċidentali ta’ konsum ta’ alkoħol.

Bejn is-6:00 ta’ filgħodu u d-9:00 ta’ filgħaxija:

 • Reklamar għal u 'teleshopping' ta’ xorb alkoħoliku ma jistax jixxandar;
 • Ma tistax tuża l-isem ta’ xorb alkoħoliku bħala l-isem tal-isponser fi programm sponsorjat;
 • Ma tistax tuża l-isem tal-prodott alkoħoliku f’attività sponsorjata fuq il-mezzi tax-xandir.

Bejn id-9:00 ta’ filgħaxija u s-6:00 ta’ filgħodu:

 • Restrizzjonijiet li jipproteġu ż-żgħażagħ ta’ taħt it-18-il sena;
 • Trattament inaċċettabbli fir-reklamar għal u teleshopping ta’ xorb alkoħoliku.

Dawn il-Ħtiġiet dwar ir-Reklami, il-Metodi ta’ Reklamar u d-Direttivi m’għandhomx japplikaw għal kull reklam jew kampanja promozzjonali li jsiru biex jipperswadu lill-pubbliku li jieqaf milli jixrob b’mod eċċessiv jew immoderat.

-----

Click here for S.L. 350.25 - Requirements as to Advertisements, Methods of Advertising and Directions applicable to Gambling Advertisements

Principle: Social responsibility and ethical values in gambling advertising especially where children, young people and all those who can be harmed or exploited are involved and can be led to betting.

Gambling includes:

 • Gaming or remote gaming or betting;
 • Playing an authorised game under the Lotteries and Other Games Act (Kap.438) and the Gaming Act (Kap 400);
 • The National Lottery;
 • Commercial bingo halls;
 • Internet gaming and betting; and
 • Other forms of licensed gaming.

But does not include:

 • Gaming carried out for a philantyhropic or charitable or other social purpose which the Authority may from time to time approve;
 • Gaming regulated by the Broadcasting Authority's directive on the Conduct of Competition and the Award of Prizes on the Broadcasting Media - L.S.350.22.

Television: Such adverts can be broadcast between 7:00pm and 6:00am

Radio: Such adverts can be broadcast between 9:00am and 2:00pm and after 7:00pm till 6:00am.

     

 • Such programmes cannot be broadcast during, immediately before or after, children's programs or those programs directed to children or are likely to appeal particularly to children.
 • When advertising of games of chance is permitted, broadcasters may not broadcast any advertisement that contravenes Paragraph 5.4 of S.L. 350.25
 • Advertising of a casino is prohibited under section 49 of the Gaming Act (Chapter 400 of the Laws of Malta)
 • These directives do not prohibit the announcement of game results during the day.
-----

Agħfas hawn għal L.S. 350.25 - Ħtiġiet Dwar ir-Reklami, Metodi ta' Reklamar u Direttivi Dwar Reklamar Dwar Logħob tal-Ażżard Fuq is-Servizzi Tax-Xandir

Prinċipju: Responsabbilità soċjali u valuri etiċi adattati fir-reklamar għal-logħob tal-azzard speċjalment it-tfal, żgħażagħ u dawk kollha li jistgħu jweġġgħu jew ikunu sfruttati u li jwassal il-ħajra għal-logħob tal-imħatri.

Logħob tal-Ażżard jinkludi:

 • Logħob jew Logħob mill-bogħod jew Imħatri;
 • Logħob awtorizzat skont l-Att dwar il-Lotteriji u Logħob Ieħor (Kap.438) u L-Att dwar il-Logħob (Kap 400);
 • Il-Lotterija Nazzjonali;
 • Swali kummerċjali tat-tombla;
 • Il-logħob u l-imħatri bl-Internet; u
 • Kull sura ta' logħob ieħor awtorizzat b'liċenzja.

Iżda ma tinkludix:

 • Logħob li jsir għal għan filantropiku; Logħob b'għan karitatevoli; u Logħob b'għan soċjali li l-Awtorità tax-Xandir tista' tapprova;
 • Logħob regolat mid-Direttiva dwar it-Tmexxija Ta' Kompetizzjonijiet u l-Għoti ta' Premijiet tal-Awtorità tax-Xandir - L.S.350.22.

Televiżjoni: Reklami jistgħu jixxandru bejn is-7:00pm u s-6:00am.

Radju: Reklami jistgħu jixxandru wara id-9:00 ta' filgħodu sas-2:00 ta' wara nofsinhar u wara is-7:00 ta' filgħaxija sas-6:00 ta' filgħodu.

     

 • Dawn m’għandhomx jixxandru waqt, immedjatament qabel jew  wara, programmi għat-tfal  jew f’dawk il-programmi li jkunu diretti għat-tfal jew aktarx li jappellaw b’mod partikolari għat-tfal.
 • Meta reklamar dwar logħob tal-ażżard hu permess, ix-xandara ma jistgħu jxandru ebda reklam li jmur kontra l-Paragrafu 5.4 tal-L.S. 350.25
 • Reklamar ta’ każinò ma jistax isir skont l-artikolu 49 tal-Att dwar il-Logħob (Kapitlu 400 tal-Liġijiet ta’ Malta).
 • Dawn id-direttivi ma jipprojbixxux it-tħabbir ta’ riżultati tal-logħob matul il-jum.
-----

Click here for S.L. 350.05 - Broadcasting Code for the Protection of Minors

Principle: Broadcasting cannot include programs that may seriously harm the physical, mental or moral development of minors (those under eighteen years), and in particular should not include pornography or gratuitous violence.

Health and Safety:  Minors shall not be shown -

 • leaning on windows;
 • climbing dangerously, or entering dangerous places, or playing irresponsibly in or near water;
 • playing in the road;
 • climbing up to high shelves or reaching up to take things from a table above their heads;
 • reaching medicines, disinfectants, antiseptics and caustic or poisonous substances
 • using matches, or any gas, petrol, paraffin, mechanical or electrical appliances which could lead to them suffering any form in injury;
 • with toy weapons which are realistic (whether in size, shape or colour) and which can be confused with real weapons.

Advertising directed at Minors:

 • Must not exaggerate or mislead by including excessive use of backgrounds that exist in the imagination or special effects;
 • Prices shall not be minimised by words such as "only" or "just";
 • Shall not take advantage of the immaturity or natural credulity of minors;
 • Take advantage of the sense of loyalty of minors or suggest that unless minors buy or encourage others to buy a product or service, they will be failing in some duty or lacking in loyalty;
 • Shall not lead minors to believe that unless they have or use the product advertised they will be inferior in some way to other minors or liable to be scorned or ridiculed;
 • Shall not exhort minors to buy products or services or else to ask adults to buy products or services for them;
 • Shall not encourage anti-social behaviour or depict minors behaving in an anti-social manner. Vindictiveness, bullying and certain facial expressions and body movements can all be defined as anti-social;
 • Shall not portray minors in a sexually provocative manner.

Child Representation:

 • Great attention and discretion are required when children appear naked or scantily dressed;
 • Should not be shown presenting products or services that they are not expected to buy;
 • Should not make significant comments on features or products and services on which they are not expected to have direct knowledge;
 • Should not give evidence themselves about products and services. However, they can comment spontaneously on anything that they have a natural and obvious interest in.
 • Advertising: Should not invite minors to purchase products or services through remote communication and this includes mail, phone, computer, e-mail or Internet.
 • Competitions and free prizes: The ability to participate must be appropriate to the age of the participant while the price value and the chance of winning are not exaggerated. Reference to "free prize" in advertisements must include all the requirements to qualify for them, such as the date by which the product can to be purchased and the price of the product, as well as any other relevant information.

Restriction on Times of Transmission: This type of advertising can not take place before, after or during any advertising break during programs for minors:

 • alcoholic drinks;
 • matches;
 • medicines;
 • vitamins or dietary supplements
 • slimming products, treatments and establishments;
 • adult only rated film trailers;
 • lotteries or similar games of chance.
-----

Agħfas hawn għal L.S. 350.05 - Kodiċi Tax-Xandit Dwar il-Protezzjoni Tal-Minuri

Prinċipju: Ix-Xandir ma jistax jinkludi programmi li jistgħu jagħmlu ħsara b’mod serju l-iżvilupp mentali jew morali tal-minuri (dawk li huma taħt it-tmintax-il sena), u b’mod partikolari m'għandhomx jinkludu l-pornografija jew il-vjolenza gratwita.

Saħħa u Sigurtà:  Minuri m'għandhomx jintwerew -

 • jixxabbtu mit-twieqi;
 • telgħin ma’ postijiet perikolużi jew deħlin f’postijiet perikolużi, jew jilgħabu b’mod irresponsabbli fi jew ħdejn l-ilma;
 • jilgħabu fit-triq;
 • telgħin ma’ xkafef għoljin jew jixxabbtu biex jieħdu xi oġġetti minn fuq mejda li tkun ogħla minn rashom;
 • jilħqu l-mediċini, disinfettanti, antiseptiċi u sustanzi velenużi jew li jherru jew jaħarqu ż-żjut organiċi;
 • jużaw sulfarini, jew xi gass, petrol, pitrolju, jew xi apparat li jaħdem b’mod mekkaniku jew bid-dawl li jista’ jwassalhom iġarrbu xi forma ta’ feriment;
 • b'ġugarelli fl-għamla ta’ armi li jkunu jixbħu ħafna lil dawk veri (sew fid-daqs, forma jew kulur) u li jistgħu jitfixklu ma’ armi ta’ veru.

Reklamar indirizzat lejn il-Minuri:

 • M'għandux jesaġera jew iqarraq inkluż bl-użu eċċessiv ta’ sfondi li jeżistu fl-immaġinazzjoni jew ta’ effetti speċjali;
 • Il-prezzijiet m'għandhomx jiġu mnaqqsa bi kliem bħal "biss" jew "sew sew";
 • M'għandux jieħu vantaġġ mill-immaturità jew mill-kredulità naturali tal-minuri.
 • M'għandux jieħu vantaġġ mis-sens ta’ lealtà tal-minuri li kemm-il darba il-minuri ma jixtrux jew ma jinkoraġġixxux lil persuni oħra li jixtru xi prodott jew servizz, huma jkunu qed jonqsu f’xi dover tagħhom jew ikunu qed jonqsu fil-lealtà;
 • Iwassalhom jemmnu li kemm il-darba huma ma jkollhomx jew ma jużawx prodott reklamat huma jkunu inferjuri b’xi mod għall-minuri l-oħra jew suġġett għal disprezz jew ridikulaġni;
 • Iħeġġeġ lill-minuri li jixtru prodotti jew servizzi jew jitolbu lill-adulti li jixtrulhom prodotti jew servizzi.
 • Jinkoraġġixxi kondotta antisoċjali, jew juri minuri li qed iġibu ruħhom b’mod antisoċjali. Il- vendikazzjonijiet, il-bullying u ċerti espressjonijiet tal-wiċċ u l-movimenti tal-ġisem għandhom kollha jitqiesu bħala antisoċjali.
 • M'għandu juri lill-minuri b’ebda mod sesswalment provokattivi.

 

Rappreżentazzjoni tal-Minuri:

 • Jenħtieġu attenzjoni u diskrezzjoni partikolari meta l-minuri jidhru għarwenin jew fi stat ta’ ftit ħwejjeġ fuqhom;
 • M'għandhomx jintwerew jippreżentaw prodotti jew servizzi li huma stess ma jkunux mistennija li jixtru;
 • M'għandhomx jagħmlu kummenti sinifikanti dwar karatteristiċi jew prodotti u servizzi li dwarhom huma mhumiex mistennija li jkollhom konoxxenza diretta;
 • M'għandhomx jagħtu xhieda huma nfushom dwar prodotti u servizzi. Però jistgħu jagħmlu kummenti spontanji dwar dak kollu li huma jkollhom interess naturali ovvju fih.
 • Reklamar: M'għandux jistieden lill-minuri li jixtru prodotti jew servizzi permezz ta’ komunikazzjoni magħmula mill-bogħod li tinkludi l-posta, telefown, kompjuter, e-mail jew internet.
 • Kompetizzjonijiet u Premijiet b'xejn: Il-kapaċità meħtieġa għal parteċipazzjoni trid tkun xierqa għall-età tal-parteċipant u l-valur tal-prezzijiet u ċ-ċans ta' rebħ ma jkunux esaġerati. Referenza għal “premijiet b’xejn” f’reklami għandha tinkludi l-kundizzjonijiet kollha li wieħed jikkwalifika għalihom, bħal limitu ta’ żmien u kemm il-prodott għandu jinxtara, kif ukoll kull informazzjoni oħra rilevanti.

Restrizzjoni fuq ħinijiet: Dan it-tip ta' reklamar ma jistax isir qabel, wara jew waqt xi waqfien għar-reklami ta' programmi għall-minuri:

 • xorb alkoħoliku;
 • sulfarini;
 • mediċini;
 • vitamini jew prodotti li jintużaw minn min ikun bid-dieta;
 • prodotti, kura u stabbilimenti għal min irid jirqaq;
 • trailers dwar films klassifikati bħala għall-kbar biss;
 • lotteriji jew logħob simili tal-azzard.
-----

Click here for Cap 350, Broadcasting Act - Code for Advertisements and Teleshopping for Radio and Television Broadcasts

General Standards:

 • Advertising and teleshopping shall not be of a political nature;
 • There can be no exclusivity for commercial advertising or teleshopping of specific products or services;
 • When accepting advertisements and teleshopping there should be no baseless discrimination in favour of  or against any particular advertisers;
 • Should not exceed 20% clock hour (12 minutes) - but this does not apply to announcements made by the broadcaster in connection with its own programs and ancillary products directly derived from those programs, sponsorship announcements and product placement.

Forms and Presentation:

 • Advertisements and teleshopping shall be recognized as such, be distinguished from each other, kept entirely separate from other parts of the program, and do not prejudice the integrity and value of the programs;
 • Audible matter in advertisements and teleshopping must not be excessively noisy or acute;
 • Transmission of films for television, cinematographic works and news programs may be interrupted by advertising once for each scheduled period of at least thirty minutes;
 • Advertising in children's programming can be done after each period of at least 30 minutes as long as the scheduled duration of the program is longer than 30 minutes;
 • Sponsorship of news and current affairs programs is prohibited;
 • No television advertising or teleshopping shall be inserted during religious services;
 • Teleshopping of medicinal products and medical treatment are prohibited. Advertising and teleshopping of all medicines and any other medical treatment shall be clearly distinguishable as such, honest, truthful and subject to verification, and must comply with the requirements of the protection of individuals from harm;
 • Advertising and teleshopping for alcoholic beverages must comply with specific criteria, including not being addressed to minors; not to create an impression of social or sexual success and improving physical performance or driving; and do not encourage moderate consumption and emphasize that a high alcohol content is a positive quality.

Teleshopping:

 • Teleshopping services apply only to television and not to radio services.
 • A "teleshopping offer" is only when it is in a teleshopping transmission itself;
 • A "teleshopping offer" may require the purchase, sale or lease of goods or services by contact with commercial distributors or the service provider or by telephone or by electronic means;
 • Teleshopping shall not use the same scenography of other programs that are not advertisements and should not be submitted by anchorpersons of television news or current affairs programs.
 • The price has to be mentioned during a teleshopping offer but the address where business is conducted should not be broadcast either orally or with graphics;
 • A station which broadcasts a teleshopping window shall keep a record of the identity and address of the trader selling a product or service during a teleshopping window, and the viewer who has purchased such product or service may request such information.
 • Any form of voting or competition shall be prohibited during teleshopping.
-----

Agħfas hawn għal Kap 350, L-Att dwar ix-Xandir - Kodiċi Għal Reklamar u Telexiri Għal Xandiriet Bir-Radju u t-Televiżjoni

Standards ġenerali:

 • Reklamar u telexiri m’għandhomx ikunu ta’ natura politika;
 • Ma jista' jkun hemm l-ebda esklussività għar-reklamar kummerċjali jew telexiri ta' prodotti jew servizzi speċifiċi;
 • Fl-aċċettazzjoni ta’ reklami u telexiri m’għandux ikun hemm diskriminazzjoni bla raġuni kontra jew favur xi reklamatur partikolari;
 • M'għandhomx jaqbżu l-20% tul siegħa bl-arloġġ (12 il-minuta) - però dan ma japplikax għal avviżi magħmulin mix-xandar f’konnessjoni mal-programmi tiegħu nnifsu u prodotti anċillari derivati minn dawk il-programmi, avviżi ta’ sponsorship u tqegħid ta’ prodotti.

Forom u Preżentazzjoni:

 • Reklami u telexiri għandhom jintgħarfu, ikunu distingwibbli minn xulxin, jinżammu distinti għal kollox minn partijiet oħrajn tal-programm, u ma jippreġudikawx l-integrità u l-valur tal-programmi;
 • Materjal li jinstema’ f’reklami u telexiri m’għandux ikun eċċessivament storbjuż jew akut;
 • Trażmissjoni ta' films maħdumin għat-televiżjoni, xogħlijiet ċinematografiċi u programmi ta' aħbarijiet jistgħu jkunu interrotti b'reklamar darba għal kull perjodu skedat ta' mill-inqas tletin minuta;
 • Jista' jsir reklamar fi programmi għat-tfal f'kull perjodu ta' mill-inqas 30 minuta sakemm it-tul skedat tal-programm ikun itwal minn 30 minuta;
 • 'Sponsorship' ta’ aħbarijiet u programmi ta’ ġrajjiet kurrenti huwa projbit;
 • Ebda reklamar jew telexiri televiżiv m’għandu jkun inserit waqt servizzi reliġjużi;
 • Telexiri ta' prodotti mediċinali u kura medika huma projbiti. Reklamar u telexiri ta’ kull mediċina oħra u kull kura medika oħra għandhom ikunu jingħarfu ċar bħala tali, onesti, veritieri u suġġetti għal verifika, u għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tal-individwu minn ħsara;
 • Reklamar u telexiri ta’ xarbiet alkoħoliċi jridu jikkonformaw ma' kriterji speċifiċi fosthom li ma jkunux indirizzati lejn minorenni; li ma joħolqux impressjoni ta' suċċess soċjali jew sesswali kif ukoll titjib tal-operat fiżiku jew mas-sewqan; u ma jinkoraġġux konsum moderat u ma jinfasizzawx li kontenut għoli ta' alkoħol huwa xi kwalità pożittiva.

Telexiri:

 • Telexiri japplika biss għal servizzi televiżivi u mhux għal servizzi bir-radju.
 • Dan jitqies biss bħala "offerta ta' telexiri" meta tkun fit-trażmissjoni tat-telexiri nnifisha;
 • Offerta ta’ telexiri tista’ titlob ix-xiri, bejgħ jew kiri ta’ prodotti jew servizzi permezz ta’ kuntatt mad- distributuri kummerċjali jew mal-provditur ta’ servizzi jew bit-telefown jew b’xi mezz elettroniku;
 • Telexiri m’għandux juża l-istess xenografija ta’ programmi oħra li mhumiex ta’ reklami u m’għandux ikun ippreżentat minn anchormen/women li jaħdmu fl-aħbarijiet tat-televiżjoni jew fi programmi ta’ affarijiet kurrenti.
 • Il-prezz irid jingħata waqt offerta ta’ telexiri imma l-indirizz minn fejn in-negozju jitmexxa m’għandux jixxandar la bil-fomm u lanqas bil-grafika;
 • Stazzjon li jxandar tieqa ta’ telexiri għandu jżomm reġistrazzjoni tal-identità u l-indirizz tal- kummerċjant li jbigħ prodott jew servizz waqt tieqa tat-telexiri, u t-telespettatur li jkun xtara prodott jew servizz jista' jitlob din l-informazzjoni.
 • Kull forma ta’ votazzjoni jew kompetizzjoni m’għandhiex tkun permessa waqt telexiri.
-----

Click here for Cap 350, Broadcasting Act - Provisions applicable to audiovisual commercial communications.

Cap. 350, Art. 16K - Commercial Advertising

Principle: This must be recognized immediately as such; surreptitious audiovisual communication is prohibited; and no subliminal techniques may be used. These must respect human dignity and not discriminate on sex, racial or ethnic origin, nationality, religion or belief, disability, age, or sexual orientation.

Advertising must not encourage behaviour that is damaging to health or safety; and must not encourage behavior that is detrimental to environmental protection.

The following cannot be advertised:

 • Cigarettes and other tobacco products;
 • Alcoholic drinks shall not be aimed specifically at minors and shall not encourage immoderate consumption; and
 • Medicinal products and medical treatment available only on prescription are prohibited.

Advertising directed at minors may not:

 • Cause physical or moral damage to minors;
 • Exhort minors to buy or hire a product or service;
 • Encourage them to persuade their parents or others to purchase the goods or services being advertised;
 • Exploit the special trust minors place in parents, teachers or other persons; and
 • Unreasonably show minors in dangerous situations.
-----

Cap. 350, Art. 16L - Sponsorship

Principle: Sponsored programs cannot in any way influence the responsibility and editorial independence of the media service provider; make special reference to those products or services that are sponsoring the program; and these programs must be clearly identified as such by the name, logo, and/or any other symbol of the sponsor.

The following cannot be sponsored:

 • News and current affairs programmes.

Sponsorship logos cannot be shown in children's programmes, documentaries, and religious programmes.

Product placement of the following are prohibited:

 • Undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products;
 • Medicinal products or medical treatments available on prescription - however the name or the image of the undertaking whose activities include the manufacture or sale of medical products and medical treatment may be promoted.
-----

Cap 350, Art. 16M - Product Placement

Principle: These are prohibited in Children's programes. By way of derogation product placement is permissible in:

 1. cinematographic works, films and series made for audiovisual media services, sports programs and light entertainment programs; or
 2. where there is no payment but only the provision of certain goods or services free of charge, such as production props and prizes, with a view to their inclusion in a program

In no way can programs have placement of these products:

 • tobacco products or cigarettes or product placement from businesses principally involved in the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products;
 • specific medicinal products or medical treatments available only on prescription;
 • alcoholic drinks of more than 1.2% alcohol during programming which is broadcast between 6.00am and 9.00pm;
 • gambling products during programming which is broadcast between 6.00am and 7.00pm;
 • infant formula; and weapons and ammunitions.

Programs containing product placement must be appropriately identified at the beginning, at the end of the program, and when it resumes after an advertising break. They must meet all the following requirements:

 • Under no circumstances and in no way should they be able to influence and affect the responsibility and editorial independence of the service provider;
 • They should not directly encourage the purchase or rental of goods or services, in particular by making special promotional references to those goods or services;
 • They should not give undue prominence to the product in question; and
 • viewers must be clearly informed of the existence of product placement.

HOWEVER as an exception the Authority may choose to waive these requirements if the program in question has neither been produced nor commissioned by the service provider itself or a company affiliated with the service provider.

-----

Agħfas hawn għal Kap 350, L-Att dwar ix-Xandir - Dispożizzjonijiet li japplikaw għall-komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi.

Cap. 350, Art. 16K - Reklamar

Prinċipju: Dan irid jingħaraf mill-ewwel bħala tali; komunikazzjoni awdjoviża moħbi hija projbita; u ma jista' jintuża ebda teknika subliminali. Dawn għandhom jirrispettaw id-dinjità tal-bniedem u mingħajr ebda diskriminazzjoni abbażi ta' sess, razza jew oriġini etnika, nazzjonalità, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew orjentament sesswali.

Reklamar m'għandux jinkoraġġixxi mġiba li tkun ta' ħsara għas-saħħa jew għas-sigurtà; u ma jinkoraġġux mġiba li tkun ta' preġudizzju serju għall-ħarsien tal-ambjent.

Dawn li ġejjin ma jistax isir reklamar għalihom:

 • Sigaretti u prodotti oħra tat-tabakk;
 • Xarbiet alkoħoliċi m'għandhomx ikunu speċifikament diretti għall-minorenni u m'għandhomx jinkoraġġixxu konsum mhux moderat tagħhom; u
 • Prodotti mediċinali u għall-kura medika disponibbli b'riċetta huma projbiti.

Reklamar dirett lejn il-minorenni ma jistax:

 • Jikkaġuna detriment fiżiku jew morali lill-minorenni;
 • Iħajjarhom biex jixtru jew jikru xi prodott jew servizz;
 • Jinkoraġġihom biex jipperswadu lill-ġenituri/tuturi tagħhom biex jixtru l-prodotti jew servizzi reklamati;
 • jisfruttaw il-fiduċja li minorenni jqiegħdu fil-ġenituri/għalliema/tuturi tagħhom; u
 • b'mod mhux raġonevoli juru minorenni f'sitwazzjonijiet perikolużi.

-----

Cap. 350, Art. 16L - 'Sponsorship'

Prinċipju: Programmi sponsorjati bl-ebda mod ma jistgħu jinfluwenzaw ir-responsabbiltà u l-indipendenza editorjali tal-provditur tas-servizz awdjoviżiv; jagħmlu referenza speċjali għal dawk il-prodotti jew servizzi li jkunu qed jisponsorjaw il-programm; u dawn il-programmi jridu jkunu identifikati b'mod ċar bħala tali mill-isem, logo, u/jew kull simbolu ieħor tal- isponser.

Dawn li ġejjin ma jistawx ikunu sponsorjati:

 • Programmi ta' aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti.

Ma jistax ikun hemm wiri ta' sponsorship logo fi programmi għat-tfal, dokumentarji u programmi reliġjużi. Ma jistax ikun hemm dan it-tip ta' tqegħid ta' prodott ta:

 • Impriżi li l-attività prinċipali tagħhom tkun il-manifattura jew il-bejgħ ta' sigaretti u prodotti tat-tabakk;
 • Prodotti mediċinali jew kuri mediċi speċifici disponibbli biss b'riċetta - però tista' tiġi promossa

l-isem jew l-immaġini tal-intrapriża li l-attivitajiet tagħha jinkludu l-manifattura jew il-bejgħ ta' dawn il-prodotti jew kuri mediċi speċifiċi.

-----

Cap. 350, Art. 16M - Tqegħid ta' Prodott

Prinċipju: Dan huwa projbit fi programmi għat-tfal. B'deroga, it- tqegħid ta' prodott jista' jkun permess:

 1. f’xogħlijiet ċinematografiċi, f’films u f’sensiliet magħmulin għal servizzi tal-mezzi awdjoviżivi, fi programmi sportivi u fi programmi ta’ divertiment leġġer; jew
 2. fejn ma jkun hemm l-ebda ħlas iżda biss il-forniment ta’ ċerti prodotti jew servizzi mingħajr ħlas, bħall-armar ta’ produzzjoni u l-premijiet, bil-ħsieb tal-inklużjoni tagħhom fi programm.

Bl-ebda mod programmi ma jista' jkollhom it-tqegħid ta' dawn il-prodotti:

 • prodotti tat-tabakk jew sigaretti jew tqegħid ta’ prodott minn impriżi li l-attività prinċipali tagħhom tkun il-manifattura jew il-bejgħ ta’ sigaretti u ta’ prodotti tat-tabakk oħra;
 • prodotti mediċinali speċifiċi jew trattamenti mediċi disponibbli biss b’riċetta tat-tabib;
 • xorb alkoħoliku li jkun fih aktar minn 1.2% ta’ alkoħol li jixxandru bejn is-6.00a.m. u d-9.00p.m.;
 • prodotti tal-logħob tal-ażżard li jixxandru bejn is-6.00a.m. u s-7.00p.m.;
 • infant formula; u armi u munizzjon.

Programmi li jkun fihom tqegħid ta' prodott għandhom ikunu identifikati b'mod xieraq fil-bidu, fit-tmien tal-programm, u meta jerġa' jibda wara waqfa pubbliċitarja. Dawn iridu jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti kollha:

 • Fl-ebda ċirkostanza u bl-ebda mod ma jistgħu jinfluwenzaw u jaffetwaw ir-responsabbiltà u l-indipendenza editorjali tal-providtur tas-servizz;
 • M’għandhomx jinkoraġġixxu direttament ix-xiri jew il-kiri ta’ prodotti jew servizzi, b’mod partikolari billi jagħmlu referenzi promozzjonali speċjali għal dawk il-prodotti jew is-servizzi;
 • m’għandhomx jagħtu prominenza mhux dovuta lill-prodott in kwistjoni; u
 • it-telespettaturi għandhom ikunu mgħarrfa b’mod ċar bl-eżistenza ta’ tqegħid ta’ prodott.

IŻDA bħala eċċezzjoni l-Awtorità tista’ tagħżel li tirrinunzja għal dawn ir-rekwiżiti sakemm il-programm in kwistjoni la jkun ġie prodott u lanqas ikkummissjonat mill-provditur tas-servizz tal-mezzi nnifsu jew minn kumpanija affiljata mal-provditur tas-servizz tal-mezzi.

-----