NET TV - Programmi ta' diskussjoni u ġrajjiet kurrenti
Deċiżjoni għall-akkuża mressqa mill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir kontra Net TV  rigward ksur tad-direttiva dwar mistednin fil-programmi ta’ diskussjoni u ġrajjiet kurrenti

 

Permezz ta’ ittra mibgħuta lill-istazzjon mill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir, Dr Joanna Spiteri, datata 29 ta’ Mejju 2024, saret referenza għat-trasmissjonijiet ta’ NET TV ta’ bejn it-18 ta’ Mejju 2024 u t-28 ta’ Mejju 2024 fejn matul il-perjodu deher kandidat wieħed biss li ser jikkontesta f’isem il-Partit Laburista l-elezzjonijiet tat-8 ta’ Ġunju 2024. Dan f’dibattitu bejn is-Sur David Agius f’isem il-Partit Nazzjonalista u s-Sur Steve Ellul f’isem il-Partit Laburista.

Il-Kap Eżekuttiv qalet li n-nuqqas ta’ rappreżentazzjoni ta’ fehmiet politiċi minn partiti li se jikkandidaw għal dawn l-elezzjonijiet u/jew kandidati ta’ dawn l-elezzjonijiet qed jikser Paragrafu 3(5) tad-Direttiva tal-Awtorità tax-Xandir dwar Programmar u Reklami mxandra fuq radju u televiżjoni matul il-perjodu tad-29 t’April u t-8 ta’ Ġunju 2024 u minkejja li l-istazzjon inġibditlu l-attenzjoni permezz ta’ email datata l-Ġimgħa 24 ta’ Mejju 2024 u kien diġà wkoll mwissi biex id-Direttiva tkun imħarsa dwar din il-materja. 

F’seduta ta’ smigħ li nżammet fil-31 ta’ Mejju 2024, li għalih attenda Dr Michael Piccinino għan-nom ta’ Media Link Communications Limited, il-Bord sema s-sottomissjonijiet tal-Kap Eżekuttiv u ta’ Dr Michael Piccinino.

Dr Michael Piccinino qal li mhux jiġi kkontestat dan il-fatt. Qal li huma kkomunikaw mal-Partit Laburista dwar id-dibattiti. Il-Partit Laburista ma aċċetawx id-dibattiti ħlief f’dak il-programm fejn attenda Dr Daniel Attard u dan peress li l-Profs. Andrew Azzopardi kien se jistieden lilhom fuq RTK 103 iżda din id-diskussjoni ma saritx. Għalhekk NET ħa l-okkażżjoni li jorganizza d-dibattitu hu.

Wara li Dr Michael Piccinino u Dr Joanna Spiteri ħallew is-seduta, l-Bord ħa konjizzjoni ta’ dak imressaq. Il-Bord sab li la darba l-ksur kien sar, ma kienx hemm triq oħra għajr li jimmulta lill-istazzjon skont Skeda 5 tal-Kap. 350, l-Att Dwar ix-Xandir, fl-ammont tal-minimu ta’ €4,190 (erbat elef, mija u disgħin Ewro)- li għandu jitħallas entro 60 ġurnata minn din id-data.

Il-Bord qed jordna wkoll il-qari tas-sunt kif ġej:

“Waqt seduta ta’ smigħ li saret fil-31 ta’ Mejju, l-Awtorità sabet lil Net TV ħati ta’ ksur tad-Direttiva maħruġa mill-Awtorità għal matul il-kampanja elettorali. Dan minħabba li fil-programmi ta’ diskussjoni u ġrajjiet kurrenti, l-istazzjon ma stiedinx mistiedna ta’ fehmiet politiċi differenti u li se jikkandidaw ruħhom għal dawn l-elezzjonijiet. Għaldaqstant l-Awtorità mmultat lil dan l-istazzjon is-somma ta’ €4,190 ”

Dan is-sunt għandu jinqara fil-bulettin tad-data tad-deċiżjoni.

Minbarra dan is-sunt l-Awtorità permezz ta’ Paragrafu 10 tal-istess Direttiva li jitlob it-tħaris ta’ bilanċ u imparzjalità ordnat lil Net TV biex fil-ħin indikat f’dan il-paragrafu tad-Direttiva, tagħti spazju xieraq lill-fehmiet differenti fit-tielet jum qabel l-elezzjoni bejn is-7pm u l-11pm, liema ħin jista’ ma jeċċedix l-għoxrin minuta. Il-Partiti li tħallew barra mill-istazzjon se jkunu mistiedna jibagħtu materjal reġistrat lill-Awtorità sa mhux iżjed tard mis-19:00 tallum sabiex dan jiġi approvat u mibgħut lill-istazzjon għax-xandira. Jirriżulta li hemm 4 partiti li ma ġewx mistiedna minn NET TV li huma Abba, ADPD, Imperium Europa u Volt. Għaldaqstant kull partit se jkun mistieden jissottometti reġistrazzjoni ta’ mhux iżjed minn 5 minuti ‘l wieħed.

 

 

 

5 ta’ Ġunju 2024

Smigħ 08/2024 Numru 5

Ref: 64/01/6